İnteraktif CD

17 Ocak 2003 - 24996           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4942 Türkiye - İsviçre Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5145 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Bağlanmış veya Bağlanacak Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5145 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Bağlanmış veya Bağlanacak Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

8

- 2003/5146 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Alanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5146 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Alanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

10

Yönetmelik

- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik

12

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 83 Sayılı Kararı

24

Tebliğler

- Ocak 2003 Tarihinden Geçerli Olarak Kontrole Tabi Tutulacak Harp Silah ve Mühimmat Sanayii Listesi Hakkında Tebliğ

25

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2003 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

28

- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2003 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

31

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2003 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

32

- Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

39

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No. 3)

43

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 37 Sayılı Kararı

45

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90