İnteraktif CD

15 Ocak 2003 - 24994           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4953 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Tarım Seferberliği Bakanlığı Arasında İmzalanan Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Veterinerlik Alanında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 ve 23 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

Tebliğler

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No. 1)

29

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No. 2)

29

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/35, (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili) K: 1998/70 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1998/35, (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili) K: 1998/70 Sayılı Kararı

31

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90