İnteraktif CD

11 Ocak 2003 - 24990           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4778 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 4778 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 4782 Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4782 Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

9

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/5066 Türkiye - Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

11

- 2002/5084 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Karma Parlemento Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

20

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

23

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5142 Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar 24 2003/5143 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 24 2003/5144 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 2003/5142 Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar 24 2003/5143 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 24 2003/5144 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

37

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Necati GÜNENÇ'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/4)

52

- Hükümlü Ahmet Turan ATMACA'nın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/5)

52

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

53

Yönetmelik

- 2002/4997 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

60

Tebliğler

- Konya İli Gümrük Müdürlüğünün Canlı Hayvan İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/71)

61

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

62

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/2)

64

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/3)

66

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/7)

68

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 14. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

69

İlanlar

a - Yargı İlanları

71

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

75

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90