İnteraktif CD

08 Ocak 2003 - 24987           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4780 Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 4781 Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/5035 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan, Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Çevre Bakanı İmdat SÜTLÜOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

20

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/5099 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2002/5099 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

21

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Murat ACAR'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/2)

23

- Hükümlü Bülent DEMİRÇELİK'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/3)

23

Atama Kararları

- 2002/4967 Yeniden Yapılandırma Kurulu'nda Boş Bulunan Üyeliğe Tuğrul Yemişçi (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)'nin Atanması Hakkında Karar

24

- 2002/5072 Emeklilik Sebebiyle Boşalan Rekabet Kurulu Üyeliğine Tulez Barutoğlu'nun Atanması Hakkında Karar

24

- Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

25

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

30

Yönetmelik

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

Genelge

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (2003/1)

37

Tebliğler

- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (Sıra No: 2003/1)

40

- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 155)

43

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/47 (4572 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/98 Sayılı Kararı

45

İlanlar

a - Yargı İlanları

59

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

180

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

186