İnteraktif CD

07 Ocak 2003 - 24986           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/5028 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

10

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

11

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof.Dr. Tuğmaç SAYRAÇ'ın Seçilmesine Dair Karar

12

Yönetmelikler

- Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

Tebliğler

- Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/1)

15

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/80)

15

- TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16

- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (No: 2002/12)

36

- DMO Ana Statüsünün 4. ve 23. Maddeleri Gereğince Teşekkül Eden Standardizasyon Komitesi Kararı (No: 121)

43

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/5 (2762 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 1998/61 Sayılı Kararı

55

İlanlar

a - Yargı İlanları

65

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

70

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90