İnteraktif CD

31 Aralık 2002 - 24980           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 754 Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4985 Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

4

- 2002/5007 Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine İlişkin Karar - 2002/5007 Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine İlişkin Karar

6

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü İsmet SINAĞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/120)

8

Atama Kararları

- 2002/4971 Bazı İl Valiliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

8

- Devlet, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

9

Yönetmelikler

- Harp Akademileri Yönetmeliğinin 47 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliği

12

- Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31

- Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

41

- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

42

- Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

44

- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

45

- Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik

46

- Çankaya Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul ve Giriş Sınavları Yönetmeliği

52

- Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

61

- Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

71

- Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

74

- Çankaya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

76

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 80)

85

Tebliğler

- İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 6) - İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 6)

86

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 6)

87

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/3) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/3)

91

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/4) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/4)

94

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/8)

97

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/10)

99

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/10) - İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/10)

101

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 2)

102

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 23)

103

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 24)

104

- Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ

108

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 1 Sayılı Tebliğ-Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

112

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 2 Sayılı Tebliğ-Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

112

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 4 Sayılı Tebliğ-Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

113

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 7 Sayılı Tebliğ-Varlıkların Değer Azalışının Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

113

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 11 Sayılı Tebliğ-Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

114

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 12 Sayılı Tebliğ-Dönem Net Kar/Zararı, Temel Hatlar ve Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişikliklerin Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

114

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 14 Sayılı Tebliğ-Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

115

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 17 Sayılı Tebliğ-Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

117

- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

134

- Türk Patent Enstitüsünce Ugyulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2003/1)

160

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

167

b - Çeşitli İlanlar

318

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

346