İnteraktif CD

30 Aralık 2002 - 24979           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4928 Türkiye - Macaristan 6 ıncı Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolunun Onaylnaması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4951 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2003 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar - 2002/4951 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2003 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

8

- 2002/5000 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile Yine Aynı Kanunun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/5000 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile Yine Aynı Kanunun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

9

Yönetmelikler

- Kamu İhale Kurumu Sicil Amrileri Yönetmeliği

11

- Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

13

- Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

15

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 76)

18

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 77)

19

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 78)

19

Tebliğ

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

20

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91