İnteraktif CD

29 Aralık 2002 - 24978           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4995 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin İşletme, Girişimcilik ve Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Alanındaki Topluluk Programına Katılımına İlşikin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4976 "Tarife Cetveli"nin 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulması ve 22/12/2001 Tarihli ve 2001/3384 Sayılı Kararnamenin Yürülükten Kaldırılması Hakkında Karar

10

Yönetmelikler

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

732

- Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Partikül Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)

745

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

771

- Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliği

780

- Yaşar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

782

Tebliğler

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/14)

784

- Uluslararsı Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/15)

784

YARGI BÖLÜMÜ

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararı

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu Kararı (No: 104)

785

İlanlar

a - Yargı İlanları

787

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

842

c- Çeşitli İlanlar

1015

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1051