İnteraktif CD

28 Aralık 2002 - 24977           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4776 2003 Mali Yılı Genel ve Katına Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcarnalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4970 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2002/4970 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

9

- 2002/4983 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 232, 252 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2002/4983 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 232, 252 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

12

- 2002/4998 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2003 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar - 2002/4998 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2003 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

14

- 2002/5001 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar - 2002/5001 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

15

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Şadi Gökçe'nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/117)

17

- Hükümlü Mahmut Yücel'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/118)

17

- Hükümlü Ömer Ünal'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/119)

18

Yönetmelikler

- İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Zirai Karantina Yönetmeliğinin II Numaralı Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğler

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

21

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

23

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)

27

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 311) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 311)

31

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33) - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)

33

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 20) - Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 20)

34

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 29) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 29)

35

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

36

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 245) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 245)

62

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 246) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 246)

64

- Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller - Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller

66

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

69

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 9)

70

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 22)

72

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/380 (2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4689 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/69 sayılı Kararı

73

DÜZELTME

- Dış Ticaret Müsteşarlığının - Dış Ticaret Müsteşarlığının "27/9/2002 - 30/11/2002 Tarihleri Arasında Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri" ile İlgili

78

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

79

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90