İnteraktif CD

25 Aralık 2002 - 24974           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

5

Yönetmelikler

- Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malul Kalan Kamu Görevlileriyle Er ve Erbaşların Yakınlarının Malul Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Eki Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

6

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2002/DK-15 Sayılı Kararı

7

- Kamu İhale Kurulunun 2002/DK-16 Sayılı Kararı

9

Tebliğler

- Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2003 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2002/69)

10

- Resmi Arabulucu İsim Listesi

11

- Şanlıurfa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/9)

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

24

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90