İnteraktif CD

20 Aralık 2002 - 24969           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 749 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

2

- 751 Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

16

- 752 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

16

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Bir Adet Karar

17

Görevlendirme Kararı

- Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Metin YALMAN'ın Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2002/111)

17

Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

26

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90