İnteraktif CD

18 Aralık 2002 - 24967           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planın Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

3

- Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik

3

- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2002/DK-8 Sayılı Kararı

6

Tebliğ

- Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (No: 2002/66)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

101

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

184

c- Çeşitli İlanlar

260

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378