İnteraktif CD

28 Kasım 2002 - 24950           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik

2

Tebliğler

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

5

- 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

13

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 1995/13 (2981 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3290 Sayılı Kanun ile İlgili), K. 1995/51 Sayılı Kararı

15

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90