İnteraktif CD

21 Kasım 2002 - 24943           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

3

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki Yapıların Denetimi ve Yıkılması ile İzin ve İrtifak Hakkı Uygulamaları Yönetmeliği

7

- Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Human Development Research Center) Yönetmeliği

12

- Gaziantep Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 ncü ve 7 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

14

- Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

16

- Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16

- Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

Genelge

- Başbakanlığın Kamu Yatırımları ile İlgili Genelgesi (2002/52)

17

Tebliğler

- Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Branşının Tesisi Hakkında Tebliğ

18

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: (2002/12)

18

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2002/9)

19

DÜZELTME

- Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 42 sayılı Kararı ile İlgili

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90