İnteraktif CD

19 Kasım 2002 - 24941           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu'nun Atanmasına Dair İşlem

- Bakanlar Kurulunun Atanmasına Dair Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri ile Onaylanan Bakanlar Kurulu Listesi

2

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4883 Türkiye - Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

4

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

15

Yönetmelikler

- 2002/4910 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmelik

16

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

32

- Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

33

- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

- Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) Yönetmeliği

35

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

Tebliğ

- Doğal Çiçek Soğanlarının 2003 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No. 2002/67)

38

DÜZELTME

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90