İnteraktif CD

16 Kasım 2002 - 24938           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4896 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Terör Örgütlerinin ve Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşların Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Kararların Uygulanması Hakkındaki 2001/3483 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde Yapılan Bazı İlave ve Eksiltmeler Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- İki Tekerlekli Motrlu Araçların Yolcu El Tutamakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/32/AT)

4

- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar İçin Zorunlu İşaretlemeler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/34/AT)

8

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90