İnteraktif CD

13 Kasım 2002 - 24935           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

1

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof.Dr. Ali Ekrem ÖZKUL'un Seçilmesine Dair Karar

2

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

2

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

2

Yönetmelikler

- Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

3

- Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

5

- Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

7

- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

10

- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

12

- Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 ncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

14

Tebliğler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2002/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

15

- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 3167 Sayılı Kanun'a İlişkin Tebliğ (Sıra No. 8) - Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 3167 Sayılı Kanun'a İlişkin Tebliğ (Sıra No. 8)

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/343 (1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3396 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2002/41 Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90