İnteraktif CD

04 Kasım 2002 - 24926           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

2

- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

23

Tebliğler

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No. 33) - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No. 33)

24

- Mersin İlinde Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar (No. 2002/1)

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91