İnteraktif CD

02 Kasım 2002 - 24924           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık, Maliye, Devlet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyn Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/28)

17

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/29)

18

- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri. X, No. 19) - Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri. X, No. 19)

18

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90