İnteraktif CD

01 Kasım 2002 - 24923           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4847 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Tarafından Ödenen Gelir ve Aylıklara İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2002/4847 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Tarafından Ödenen Gelir ve Aylıklara İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Kültür ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- İhracat Yönetmeliğinde Değşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

7

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No. 21)

10

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2002/52 (4611 Sayılı Kanun ile İlgili) K. 2002/84 Sayılı Kararı

11

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95