İnteraktif CD

22 Ekim 2002 - 24914           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4809 Kamu İktisadi Teşebüsleri ve bağlı Ortaklıklraının, 2003 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nın Tespiti Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Türkiye ve Orta Doğu Ammme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İdari Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğin'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Devlet Memurları İçin Sicil Düzenleyecek Yetkili Amirler Hakkında Yönetmelik

11

- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12

- Her Yıl Yarıi Dönemi İçin Lisanslarını Vize Ettirmek ve Yeniden Lisans Almak İsteyen Antrenör, Jokey, Jokey Yamağı, Centilmen Binici ve Seyislerin Kayıt Bürolarına Müracaat Usul ve Şekillerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliği

14

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 61 Sayılı Kararı

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90