İnteraktif CD

18 Ekim 2002 - 24910           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü İbrahim TOYELDEMİR'in Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

2

- Hükümlü Erol ALTIOKKA'nın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

2

- Hükümlü Mehmet LEYLEK'in Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

2

Yönetmelikler

- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin 4 ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

3

Tebliğ

- 23.6.1992 Tarihli ve 21263 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

20

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90