İnteraktif CD

16 Ekim 2002 - 24908           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Hakimler ve Savclar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Gecici 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 ve 15 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Sigorta Şirketlerinin Faaliyetine Son Verilmesi ve Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi Sırasında Teminatların Sigortalı Alacaklarına Tahsis Edilmesine İlişkin Tebliğ (No: 7)

2

- Dış Ticarete Standardizasyon Tebliği (No: 2002/27)

3

- Yozgat İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 419)

4

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/12 Sayılı Kararı

5

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/13 Sayılı Kararı

8

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/14 Sayılı Kararı

11

DÜZELTMELER

- (Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğiyle İlgili)

12

- (Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında 2002/63 Sayılı Tebliğ ile İlgili)

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90