İnteraktif CD

04 Ekim 2002 - 24896           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4738 2002 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar - 2002/4738 2002 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

2

- 2002/4747 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilciliğine Bakanlık Müsteşar Vekili Harun ÖNDER'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

5

- 2002/4749 Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Biyoteknoloji Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

6

- 2002/4750 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

7

- 2002/4751 Uluslararası Piyasalardan Ham Petrol Teminine İlişkin Karar

8

Yönetmelik

- Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları Hakkında Yönetmelik

9

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/46 (2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu, 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile İlgili), K: 2000/25 Sayılı Kararı

11

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2002/21 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2002/21 Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90