İnteraktif CD

01 Ekim 2002 - 24893           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4710 Türkiye Cumhuriyeti ile Kirgiz Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konusunda II. Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sasyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Yönetmelikler

- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

10

- Celal Bayar Ünüversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

22

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 19

22

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

22

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95