İnteraktif CD

27 Eylül 2002 - 24889           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı M. Zeki SEZER'e, Devlet Bakanı Hüseyin Tayfun İÇLİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı Prof.Dr. B. Suat ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MAKSAM) Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

4

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MAKSAM) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

5

- Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği

7

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

14

- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15

- GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

16

- Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

17

- Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesine "e" Bendi Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar No: 826)

18

Tebliğler

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar

19

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2002/6)

20

- Romanya Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

45

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 675 Sayılı Kararı

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90