İnteraktif CD

22 Eylül 2002 - 24884           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR'ın Veklet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4706 Bazı Yerlerin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

2

- 2002/4720 Bölgesel İstatistiklerin Toplanması, Geliştirilmesi, Bölgelerin Sosyo Ekonomik Analizlerinin Yapılması, Bölgesel Politikaların Çerçevesinin Belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine Uygun Karşılaştırılabilir İstatistiki Veritabanı Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında İstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırmasının Tanımlanmasına İlişkin Karar

3

- 2002/4726 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4726 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

8

Yönetmelikler

- Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

10

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

Tebliğ

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerine 2002 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2002/3)

15

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91