İnteraktif CD

18 Eylül 2002 - 24880           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4677 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devletleri Hükümetleri Arasında Suçla, Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle Mücadele İşbirliği Anlaşması'na Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4703 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

11

- 2002/4691 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Kültür Bakanları III. Yuvarlak Masa Toplantısı ile İlgili Olarak Türkiye ile Adı Geçen Teşkilat Arasında Toplantının Organizasyonu Konusunda Teknik Hususları İçeren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

23

Atama Kararları

- İçişleri, Dışişleri ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

37

Yönetmelikler

- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

62

- Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

64

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

67

- Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği

79

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

83

- Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

84

Tebliğler

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

85

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/58 Sayılı Tebliğ

86

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2002/47 Sayılı Kararı

180

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

181

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

219

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

221

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

222

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/10)

228

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/12)

231

- Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

234

- Gümrük Genel Tebliği (Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) (Seri No: 1)

235

- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) - Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2)

243

- Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/5)

244

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/10 (926 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/47 Sayılı Kararı

257

İlanlar

a - Yargı İlanları

263

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

285

c- Çeşitli İlanlar

369

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378