"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Resmi Gazete Tarihi:04.09.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24866A

Bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 6/8/2002 tarihli ve 50695 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ        Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  M.YILMAZ       M.TÜRKER 
Devlet Bak.ve      Dışişleri Bak. ve  Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.        Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

Prof.Dr.T.TOSKAY    M.KEÇECİLER     M.Z.SEZER      F.BAL 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

A.DOĞAN         Prof.Dr.M.KOCABATMAZ Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

M.BAYER         Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

F.BAL          H.T.İÇLİ       T.GÜLEK       Prof.Dr.A.ÇELİKEL 
Devlet Bakanı V.    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Adalet Bakanı 

S.ÇAKMAKOĞLU      M.ECEMİŞ       S.ORAL        Prof.Dr.N.TEKİN 
Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı 

Prof.Dr.A.AKCAN     Doç.Dr.O.DURMUŞ   Prof.Dr.N.KINACIOĞLU Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve     Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri 
İskan Bakanı                           Bakanı 

N.ARSEVEN        A.K.TANRIKULU    Z.ÇAKAN       Prof.Dr.B.S.ÇAĞLAYAN 
Çalışma ve Sos.     Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Güv.Bakanı       Bakanı        Kay.Bakanı 

M.TAŞAR         Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı      Orman Bakanı     Çevre Bakanı 

Madde 1- 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1- T.Halk Bankası Anonim Şirketi'nce (Banka) Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2002 yılına devreden kredilere, 31/12/2002 tarihine kadar geçerli olmak üzere, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanan gösterge faiz oranı uygulanır. Bankaca, 31/12/2002 tarihine kadar aşağıda belirtilen kıstaslara göre kullandırılacak kredilere de gösterge faiz oranı uygulanır.

Banka tarafından; Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, takip oranı %60'ın altında olan Kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarlardan Bağ-Kur'a vadesi geçmiş prim borcu olmayanlara, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli, gösterge faiz oranı uygulanmak üzere yeni kredi açılabilir.

Bankanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe ve Gazimagusa Şubelerince, Esnaf ve Sanatkarlara 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli, diğer şartları Bankaca belirlenmek üzere 31/12/2002 tarihine kadar gösterge faiz oranı uygulanmak suretiyle yeni kredi açılabilir.

Bankanın, bu Kararın uygulanması sonucunda bakiyesi 2002 yılına devreden ve 2002 yılı içinde kullandırılan kredilerin vade bitimine kadar oluşan gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığı'nca 50 trilyon TL. limitin aşılmaması kaydıyla avans olarak ödenir.

Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarına ilişkin işlemlerde Bankanın usul ve esasları uygulanır."

Madde 2- 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2- Bankanın 1 inci madde kapsamında, 31/8/2002 tarihi itibarı ile bakiyesi devreden kredileri ve 31/8/2002 tarihine kadar kullandıracağı kredileri için belirlediği cari faiz oranı ile %55 oranı arasındaki fark gelir kaybına esas alınacaktır.

31/8/2002 tarihinden 31/12/2002 tarihine kadar ise Banka cari faiziyle 3 üncü maddede belirlenen gösterge faiz oranı arasındaki fark, yukarıdaki fıkra kapsamındaki her iki grup kredi bakımından, gelir kaybına esas faiz oranı olacaktır.

Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında kullandırılan kredilerin vadesi 2003 yılına devredenlere ilişkin gelir kaybı da, 1/1/2003 tarihinden itibaren Banka cari faiziyle gösterge faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanacaktır.

Bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamında oluşacak aylık toplam gelir kayıpları Banka tarafından Hazine Müsteşarlığı'na bildirilmesini müteakiben Hazinece avans olarak Bankaya ödenir."

Madde 3- 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3- Gösterge faiz oranı, Banka cari faiz oranının %80'i kadar olacaktır. Hesaplanan gösterge faiz oranı küsuratlı ise, küsuratın 5'den küçük (5 dahil) olması halinde aşağıya, küsuratın 5'den büyük olması halinde yukarıya doğru yuvarlama yapılarak gösterge faiz oranı tespit edilecektir.

Gösterge faiz oranı alt sınırı %30'dur. Gösterge faiz oranı %30'a ulaştıktan sonra cari faizlerde düşüş olsa dahi gösterge faiz değişmeyecektir. Bankanın cari faiz oranının, %30'dan daha düşük olması halinde, 1 inci madde kapsamında kullandırılan kredilere Bankanın cari faiz oranı uygulanır ve bu durumda gelir kaybı ödenmez."

Madde 4- 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4- Banka, bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında doğacak gelir kayıplarına ilişkin olarak Hazinece yapılan avans ödemelerini gelir kaybı hesabında izler ve bu hesabın hareketlerini, yapılan işlemler ile bir sonraki ayın gelir kaybı ve oluşacak toplam gelir kaybı hakkında Banka tahminini aylık bazda Hazine Müsteşarlığına bildirir.

Banka bu Kararın uygulanmasında 1 inci maddede belirtilen 50 trilyon TL. tutarındaki üst limitin aşılmaması için gerekli tedbirleri alır.

Bu Karar kapsamında yapılan işlemler ve oluşan gelir kaybı, yapılan avans ödemeleri ile birlikte Bankalar Yeminli Murakıplarınca incelenir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar doğrultusunda kesin olarak tespit edilen gelir kaybının avans ödemelerine eşitlenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan onayı ile gerekli işlemler yapılır.

Vadesinde ödenmeyen kredilere, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanmaz."

Madde 5- 18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci maddesine 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı Kararname ile eklenen beşinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Karar ekinde yer alan kararlar kapsamında Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan ertelenen ve/veya kullandırılan kredilerin tahsil ve tasfiyesinde; bu fıkra kapsamındaki Bakanlar Kurulu kararlarında öngörülen faiz oranları çerçevesinde, T.Halk Bankası A.Ş., T.Emlak Bankası A.Ş. (Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kendi kaynaklarından kullandırdıkları kredilere sağlamış oldukları sadece erteleme, taksitlendirme gibi ödeme kolaylıkları ile ilgili kendi usul ve esasları uygulanır. T.Halk Bankası A.Ş., T.Emlak Bankası A.Ş. (Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş.) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kendi usul ve esasları uyarınca yapılacak tahsilatlar, tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftası içerisinde 3/4/2000 tarihli ve 2000/281 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi'ndeki Geliştirme ve Destekleme Fonu gelir hesabına anılan kuruluşlarca intikal ettirilir."

Madde 6- 28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Kararnamenin eki Esasların 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu fıkra hükmü T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. arasındaki personel nakillerinde uygulanmaz."

Madde 7- Bu Karar, 5 inci maddesi 12/4/2002 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)