İnteraktif CD

01 Eylül 2002 - 24863           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4615 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında İmzalanan, Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4547 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

8

Yönetmelik

- Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

12

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/45)

15

- Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2002/1) - Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2002/1)

17

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/10)

23

- Rekabet Kurulunun 01-25/245-67 Sayılı Kararı

24

- Rekabet Kurulunun 01-33/331-94 Sayılı Kararı

30

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95