İnteraktif CD

27 Ağustos 2002 - 24859           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4610 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Arasınad İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Gemi ve Deniz Araclarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

5

- Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

6

- Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

7

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90