İnteraktif CD

23 Ağustos 2002 - 24855           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4594 Türkiye Cumhuriyeti ve Kamboçya Krallığı Arasında İmzalanan, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4583 Çeşitli Kararnamelerle Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen Bazı Kişiler Hakkındaki Hükümlerin İptaline Dair Karar

8

Yönetmelikler

- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10

- Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

Tebliğler

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/24)

19

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15.2.1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 160)

20

- Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 161)

24

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90