İnteraktif CD

21 Ağustos 2002 - 24853           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4559 Merkezi Ankara'da Olamk Üzere "Türkiye Belediyeler Birliği" Adıyla Bir Mahalli İdare Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

- 2002/4576 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli'nde Yeni Yerleşim Birimleri Kurulması ve Söz Konusu Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

2

Yönetmelikler

- 2002/4518 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

7

- Bahçeşehir Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 28, 47 ve 48 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7, 10 ve 18 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM) Yönetmeliği

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90