İnteraktif CD

14 Ağustos 2002 - 24846           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

3

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği

4

- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15

- Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

22

Tebliğ

- Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/42)

26

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90