İnteraktif CD

12 Ağustos 2002 - 24844           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- 2002/4514 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Mustafa KILIÇ'ın Atanmasına Dair Karar

2

Yönetmelikler

- Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

3

Tebliğ

- Kamu İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/5)

4

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar - Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

18

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91