İnteraktif CD

02 Ağustos 2002 - 24834           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4769 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu

2

- 4770 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6

TBMM Kararı

- 745 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar

6

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2002/4464 Dünya Saglık Teşkilatı Ana Sözleşmesinin 24 ve 25 nci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

7

Atama Kararları

- 2002/4330 Iğdır Valisi Mustafa Tamer'in Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

9

- 2002/4504 Telekomünikasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Arasıl'ın Atanması Hakkında Karar

10

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

11

Yönetmelikler

- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

38

- Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği - Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

41

- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketi Pazarlama ve Satış Yönetmeliği

57

- Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmelik (78/1031/AT)

75

- Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

101

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

102

- Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

126

- Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

135

- İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

148

Tebliğler

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/44)

149

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/45)

155

- Mecburi Standart Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/46)

161

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/47)

164

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/48)

174

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/51)

184

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/52)

197

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/53)

208

Sirkülerler

- Denizlerde ve İç sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2002/2004 Av Dönemine Ait 35/1 Numaralı Sirküler

350

- Denizlerde ve İç sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2002/2004 Av Dönemine Ait 35/2 Numaralı Sirküler

390

İlanlar

a - Yargı İlanları

413

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

451

c- Çeşitli İlanlar

568

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570