İnteraktif CD

31 Temmuz 2002 - 24832           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

31.07.2002 Çarşamba Sayı: 24832 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4434 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve Özbekistan Cumhuriyeti Tarım ve Su İşleri Bakanlığı Arasnıda Tarım Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4445 Türkiye ile Almanya Arasında Nota Teatisi Yolu ile Akdedilen Erzurum'daki Binaların Enerji Etkinliğini Teşvik Etmek Konulu Projeye İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

8

- 2002/4446 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ulaştırma Karma Komisyon Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

40

- 2002/4448 Türkiye - Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

54

- 2002/4479 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Ortak Ulaştırma Komsiyonu Anlaşma Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

63

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Turizm ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

91

Yönetmelikler

- Gemi Adamları Yönetmeliği

99

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

159

- Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

180

- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

192

- Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksek Okulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

201

- Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

213

- Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

224

- Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

236

- Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

247

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77)

259

- LPG'nin, Tüplü, Dökme ve Otogaz Olarak Kullanımı ve Kontrolleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/1)

259

- Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/2) - Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/2)

260

- Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esaslarıyla Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/3) - Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esaslarıyla Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/3)

261

- Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/4) - Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/4)

261

- Yerli Olarak Üretilen Solventlerin Yurt İçi Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/5)

262

- Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/6)

267

- Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/41) - Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/41)

280

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

299

b - Çeşitli İlanlar

369

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378