"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No:PİGM-2002/2

Resmi Gazete Tarihi:31.07.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24832A

Madde 1- 28/5/2000 tarihli ve 24062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan PİGM-2000/2 sayılı Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğin Açıklamalar Kısmında yer alan "ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 2- Aynı Tebliğin değişik 2 nci maddesinin "g" bendinde yer alan "sadece" ibaresinden sonra gelmek üzere "sanayiciler ve" ibaresi eklenmiştir.

Madde 3- Aynı Tebliğin değişik 2 nci maddesinin "j" bendinde belirtilen Taahhütname'de yer alan "ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun İşleyişi" ibaresi ile "AFİF paylarının zamanında yatırılacağını" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 4- Aynı Tebliğin değişik 2 inci maddesinin "m" bendinde yer alan "Ayrıca rafineri şirketi tarafından gerektiğinde AFİF payının tahsilinde kullanılmak üzere 'Teminat Mektubu' alınacaktır." ibaresi kaldırılmış, "(dağıtım şirketleri hariç)" ibaresi eklenmiştir.

Madde 5- Aynı Tebliğin değişik 3 üncü maddesinde yer alan "18/8/1993 tarihli ve 21672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Ürünlerinin Alım ve Satımına ilişkin Tebliğin 21/12/1996 tarihli ve 22854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğin 1 inci maddesi ile yeniden düzenlenen (A) maddesinde belirlenen miktarı aşamaz." ibaresi, "5/7/2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/4313 sayılı Kararnamenin eki Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendinde belirlenen oranı aşamaz." şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 6- Aynı Tebliğin değişik 2 inci maddesinin "k" ve "n" bentleri ile 5 inci maddesinin "c" bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7- Bu Tebliğ 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)