İnteraktif CD

30 Temmuz 2002 - 24831           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4480 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında Karar - 2002/4480 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında Karar

2

- 2002/4481 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, (I) Sayılı Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılmak Üzere İthalatçıları veya İmalatçıları Tarafından Tesliminde, Her Bir Kilogram İçin Belirlenen Özel Tüketim Vergisi'nin 15.000 Türk Lirasını Aşan Kısmının Tecil Edilmesi Hakkında Karar - 2002/4481 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, (I) Sayılı Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılmak Üzere İthalatçıları veya İmalatçıları Tarafından Tesliminde, Her Bir Kilogram İçin Belirlenen Özel Tüketim Vergisi'nin 15.000 Türk Lirasını Aşan Kısmının Tecil Edilmesi Hakkında Karar

6

- 2002/4482 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar - 2002/4482 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

7

- 2002/4505 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2002/4505 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13

- 2002/4506 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Değişik 33 ncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4506 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Değişik 33 ncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

15

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Osman Ali ÇOPEL'in cezasının kaldırılmasına dair karar (No: 2002/47)

16

- Hükümlü Mustafa GENÇ'in cezasının kaldırılmasına dair karar (No: 2002/48)

16

Tebliğler

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/1) - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)

17

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

77

- Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5)

109

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (2002/5)

114

İlanlar

a - Yargı İlanları

125

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

129

c- Çeşitli İlanlar

185

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

186