İnteraktif CD

27 Temmuz 2002 - 24828           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4449 Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik (71/347/AT)

2

- Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

12

- İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

12

Tebliğ

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/8)

20

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay Birinci Hukuk Dairesine Ait Karar

21

- Yargıtay İkinci Hukuk Dairesine Ait Üç Adet Karar

21

- Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesine Ait İki Adet Karar

24

Askeri Yargıtay Kararı

- Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı

26

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90