İnteraktif CD

25 Temmuz 2002 - 24826           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4429 Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kamu İktisadi Teşebbüslerine Olan Borçlarının Ödenebilmesini Sağlamak İçin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Gülay İNCESU'nun Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2002/45)

3

- Hükümlü Eylem YEŞİLBAŞ'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2002/46)

4

Atama Kararları

- Devlet, Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köy İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Yönetmelikler

- 2002/4412 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2002/4412 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

15

Tebliğ

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/20)

26

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90