İnteraktif CD

20 Temmuz 2002 - 24821           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- 2002/4378 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İckiler Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2

- Başbakanlık, Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair Üç Adet Karar

6

Yönetmelikler

- 2002/4425 Kamu İhale Kurumunun Teşkilatıyla Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

8

- 2002/4426 Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği

26

Tebliğler

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Gelirleri Hakkında Tebliğ

45

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/7)

46

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/21)

46

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90