İnteraktif CD

17 Temmuz 2002 - 24818           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

2

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 26 ıncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ihale Yönetmeliği

17

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği

26

- Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 ve 16 ıncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

38

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Onlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

40

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakultesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

41

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai Yönetmelik

51

Tebliğler

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2002 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

53

- Mecburi Standard- ÖSG-2002/42 Sayılı Tebliğ

60

- Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/19)

67

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

82

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

84

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

85

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

89

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2002/41 Sayılı Kararı

127

- Rekabet Kurulunun 99-45/476-301 Sayılı Kararı

128

- Rekabet Kurulunun 01-05/41-9 Sayılı Kararı

134

- Rekabet Kurulunun 00-36/394-221 Sayılı Kararı

136

İlanlar

a - Yargı İlanları

141

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

169

c- Çeşitli İlanlar

319

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378