İnteraktif CD

14 Temmuz 2002 - 24815           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 308) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 308)

31

- Dikey Antlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2002/2)

31

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91