İnteraktif CD

12 Temmuz 2002 - 24813           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4214 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2002/4214 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Murat CANDAR'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/43)

2

Atama Kararları

- Adalet, Bayındırlık ve İskan ile Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

4

Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 00-49/517-282 Sayılı Kararı

7

- Rekabet Kurulunun 00-49/518-283 Sayılı Kararı

13

- Rekabet Kurulunun 01-12/117-30 Sayılı Kararı

22

- Rekabet Kurulunun 01-15/140-36 Sayılı Kararı

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90