İnteraktif CD

11 Temmuz 2002 - 24812           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- İstifa eden ve istifaları kabul edilen bakanlar ve yerlerine yapılan atamalar ile ilgili tezkere

2

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4345 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 3'ü Değiştiren 2/2001 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

237

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4382 kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin karar

238

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

239

- Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

240

- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

255

- Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

255

- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

260

- Organik Tarımın Esasları ve Uygulamnasına İlişkin Yönetmenlik

279

- Akdeniz Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ıncı ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

389

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/43 Sayılı Tebliğ

390

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/17)

390

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 14)

391

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 15)

395

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)

407

- Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (No: 2002/4)

416

- DMO Ana Statüsünün 4. ve 23. Maddeleri Gereğince Teşekkül Eden Standardizasyon Komitesi Kararı (No: 120)

451

İlanlar

a - Yargı İlanları

461

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

462

c- Çeşitli İlanlar

566

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570