İnteraktif CD

10 Temmuz 2002 - 24811           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- İstifa eden ve istifaları kabul edlen bakanlar ve yerlerine yapılan atamalar ile ilgili tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4374 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2002 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Şerafettin ERONGAN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/42)

5

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Adalet, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

5

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

8

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

8

Yönetmelikler

- 2002/4373 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

11

- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

19

- Galatasaray Üniversitesi İngilizce Öğretim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90