İnteraktif CD

05 Temmuz 2002 - 24806           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tüzük

- 2002/4328 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4313 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar - 2002/4313 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

4

- 2002/4329 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4329 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

9

- 2002/4331 Türkiye'de İmal Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Ampullerinin ve İthal Edilen İlaçların Fiyatlarına Dair Karar

11

- 2002/4338 Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı Bünyesinde (1) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Bünyesinde Bulunan (1) Adet Şube Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

12

Yönetmelikler

- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

13

- Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Yönetmeliği

27

- Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 86) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 86)

31

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 426) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 426)

33

- Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2002 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2002/40)

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90