İnteraktif CD

04 Temmuz 2002 - 24805           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

7

- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

19

Tebliğ

- İzmir ilinde bulunan jeotermal kaynakların araştırılması, kuyu açılması ve işletilmesiyle ruhsatlandırılmasına ilişkin esas ve usullerinin uygulanmasına dair karar (no: 2002/1)

22

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar

23

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90