İnteraktif CD

03 Temmuz 2002 - 24804           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4767 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 4768 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar ve Sözleşme

- 2002/4220 Türk - Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Onbeşinci Dönem Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

3

- 2002/4281 Türkiye - Türkmenistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

37

- 2002/4287 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında İmzalanan, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar - 2002/4287 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında İmzalanan, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

44

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

91

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

92

- Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

92

- Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU'ya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

93

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

93

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4335 İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

94

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Yargıtay I. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet ERTEN'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2002/39)

95

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Yaşar Engin SELİMOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2002/40)

95

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlüler; Özgül DEDE, Ayşe SARI, Yüksel DOĞAN ve Ayşe EREN'in Cezalarının Kaldırılmasına Dair Kararlar

96

Atama Kararları

- Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

98

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

104

Yönetmelikler

- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği

180

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

187

- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

189

- Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

197

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

313

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

316

- Zirai Karantina Yönetmeliği

317

- Motorlu Araçlarda Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınan Önlemler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (72/306/AT)

357

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

375

- Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

375

- PTT Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6, 7 ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

377

- Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

378

Tebliğ

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/2) - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/2)

399

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

469

b - Çeşitli İlanlar

568

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570